กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภีรยา อินปักดี
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 3 (MEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)