กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรณิชา ประทีปทิพย์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 1 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)