กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายตรีนรภัทร ตรีประเคน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4 (IEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (อังกฤษ)