กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
วุฒิการศึกษา : B.A. French/Archaeology
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6 ศ.ภาษา-ฝ
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2