กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางยุพิน วังจีน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาญีปุ่น-ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 2 (MEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)