กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณ์รักษ์
วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ, ศษ.ม นวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย