กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
วุฒิการศึกษา : B.A. (French/Archaeology)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 5 ฝรั่งเศส
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฝรั่งเศส)