กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายมนตรี สุทำแปง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผล