โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง
วุฒิการศึกษา : ค.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน