โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรัตติยา นามงาม
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     ตำแหน่ง คณะกรรมการโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)