โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรัตติยา นามงาม
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน