โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), ศึกษาศาสตรมห
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศและแผนงาน