โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     ตำแหน่ง คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/คณะกรรมการงานนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)