โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน