ศูนย์คอมพิวเตอร์
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
 

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายสิทธา นามณี
 

นางสาวกิตติภา ดาวัลย์