งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
 

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายสิทธา นามณี