โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสุริยัน ตุมารัมย์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ./คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับ ม.5