โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเวทชัย สุภาพ
วุฒิการศึกษา : ศบ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook : -
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับ ม.1