โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)