โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)