โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวุฒิชัย หอยจับ
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4/12
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ