โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : กำพล วิลยาลัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง