โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail : -
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับ ม.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2