โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง
วุฒิการศึกษา : ป.โท ศศ.ม.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง