รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ(TESOL)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 3 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการฯ ง.ตปท.