รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : Mr. Ugur Aydin
วุฒิการศึกษา : B.Eng. (Electricity) Turkey
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง Debsirin Workpermit