รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวรพงษ์ ภิญโญ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1 (MEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ MEP