รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
วุฒิการศึกษา : อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ IEP