รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
วุฒิการศึกษา : คม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EP ม.ต้น