รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ GSMP