รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : Mr. Alberto Garcia
วุฒิการศึกษา : B.Sc (Science -Technology) Spain
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง Debsirin Workpermit