รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : Foreign teacher 3
วุฒิการศึกษา : B.BA. (Economic) Russia
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง Debsirin Workpermit