รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
วุฒิการศึกษา : อ.ด. ภาษาอังกฤษ/วรรณคดีฯ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP-MEP-IEP