รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ, ศษ.ม นวัตกรรมฯ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EP ม.ปลาย