รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP-SMTE