รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย สิริวิสูตร
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ฟิสิกส์
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง วิทยากรโครงการฯ EP/MEP/IEP