รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : Mr. John Tavares
วุฒิการศึกษา : B.Engineering, M.B.A , Australia
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง School contract