รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ