รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : Mr. Antonio Gramegna
วุฒิการศึกษา : M.Eng.(Space-Aircraft) U.K.
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง Debsirin Workpermit