รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุชาดา สุมน
วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง ครู (อังกฤษ)