กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้