กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเอกชัย จำปาขีด
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5