กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail : sathitpong.w@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด อบายมุขฯ