กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail : milk.thanyaluk@gmail.com
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง