กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวพัชรี อานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
 

นางวัลลภา ชัยตามล
ผู้ช่วยรองฝ่ายวิชาการ

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
 

นายเด่นชัย เขตบุญไสย

นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
 

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางศุจิกา ผ่องศรี

นางสาวรัชณี นามเคน

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา
 

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
รองหัวหน้าฯ สาขาเคมี

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์
 

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง

นางสาวรัตติยา นามงาม
 

นายชัยยา พันธ์เพชร

นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล
 

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ที่ปรึกษา

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ
 

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
 

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
 

นายสิทธา นามณี

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์