กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวพัชรี อานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
 

นายชัยยา พันธ์เพชร

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
 

ปวีณ์สุดา คงเกตุ

นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
 

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางศุจิกา ผ่องศรี

นางสาวรัชณี นามเคน

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา
 

อธิป หัตถกี

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม

นายเด่นชัย เขตบุญไสย
 

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง

นางสาวภัทร์ศญา ทองแพ

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล
 

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย
 

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
 

นางสาวรัตติยา นามงาม

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์
 

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายสิทธา นามณี

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ
 

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล