กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (กศ.ม.) มศว
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง