กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกนกอร ผลศิริ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยาประยุกต์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง