กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
วุฒิการศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์, วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา, ศษ.ม.วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง ที่ปรึกษา