กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook : aeksettawoot
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง