กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง
งานพัสดุโรงเรียน     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ