กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง