กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายชัยยา พันธ์เพชร
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน