กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท(ศศ.ม.)(การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 4
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง