กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.อ.บ.)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail : ekkaluck.k@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง