กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (เอกวิชาชีววิทยา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง